Otvorený list DOCOMOMO Slovensko k aktuálnej snahe zbúrať bývalý Dom odborov v Bratislave

Vážená pani ministerka, vážený pán primátor, vážený pán starosta,

dňa 16. júla 2020 zverejnila spoločnosť Immocap plán zbúrať komplex bývalého Domu odborov, techniky a kultúry v Bratislave. Hrozí tak, že Bratislava a Slovensko prídu o jedno z najvýznamnejších diel povojnovej moderny, vysoko hodnotené nielen v domácich odborných kruhoch, ale aj v zahraničí.

DOCOMOMO Slovensko vyjadrilo znepokojenie nad nevhodným zaobchádzaním s mimoriadnymi hodnotami tohto komplexu už v apríli minulého roku, keď bol zbúraný podstavec v predpolí stavby. Aktuálne prezentované zámery vlastníka budovy ukazujú, že naše obavy boli opodstatnené. Vlastník plánuje celý komplex zbúrať a nahradiť novou štruktúrou ťažiskovo určenou pre privátne komerčné účely. Prezentovaná stavba kongresového centra (plánovaná však len s podmienkou finančného príspevku štátu) a transfer niekoľkých umeleckých diel či interiérových detailov do novostavby sú slabou náhradou za stratu výnimočného architektonicko-výtvarného celku s nespornými historickými hodnotami a v neposlednom rade aj s nenahraditeľným významom rozsiahlej kultúrnospoločenskej infraštruktúry, ktorú iný objekt v Bratislave neposkytuje.

DOCOMOMO Slovensko chce preto upozorniť, že masívna marketingová kampaň spoločnosti Immocap svojimi klamlivými vizualizáciami zavádza verejnosť a neukazuje reálny obraz toho, ako plánuje využiť územie a koľko z nových priestorov bude ozaj určených verejnosti. Pritom už aj dlhodobé utajovanie výsledkov architektonickej súťaže pred verejnosťou naznačuje, že vlastník nemá úprimnú snahu otvorene diskutovať svoj zámer, ale presadiť projekt klamlivými taktikami, ktoré by mu mali zabezpečiť maximálnu exploatáciu územia a rýchly zisk.

Zachovanie alebo zbúranie bývalého Domu odborov, techniky a kultúry však nie je len privátnou záležitosťou aktuálneho vlastníka objektu. Je otázkou, ktorá sa týka všetkých obyvateľov Bratislavy a Slovenska. Veď celý komplex kedysi v období socializmu postavili práve z príspevkov všetkých pracujúcich občanov Slovenska. Veríme, že európske hodnoty demokratickej spoločnosti, ku ktorým sa Slovensko hlási, zahŕňajú aj schopnosť zladiť súkromný záujem so záujmom verejným, ktorý v tomto prípade predstavuje zachovanie historického dedičstva, kultúrno-spoločenskej náplne a v neposlednom rade aj environmentálne uvedomelý prístup.

Vážená pani ministerka, vážený pán primátor, vážený pán starosta, dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste netolerovali zatajovanie objektívnych skutočností o projekte a iniciovali otvorenú diskusiu o budúcnosti Domu odborov, techniky a kultúry s odbornou aj širokou verejnosťou.

V Bratislave dňa 21. 7. 2020

                              

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková,

predsedníčka DOCOMOMO Slovensko